Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné Ustanovenia

II. Špecifikácia Služieb Poskytovateľa

III. Cena A Platobné Podmienky

IV. Práva A Povinnosti Objednávateľa

V. Práva A Povinnosti Poskytovateľa

VI. Osobitné Podmienky Poskytovania Poradenských Služieb

VII. Mlčanlivosť

VIII. Ochrana Osobných Údajov

IX. Záverečné Ustanovenia