Založenie a zmeny v s.r.o.

Začnite podnikať ešte dnes s naším profesionálnym servisom na založenie s.r.o. alebo živnosti! S nami je vytvorenie vášho vlastného podniku rýchle, jednoduché a bez starostí. Postaráme sa o všetky potrebné kroky, aby ste mohli začať svoju podnikateľskú cestu čo najskôr. Buďte svojim šéfom už teraz!

Postup pri zakladaní a zmenách v

spoločnosti s ručením obmedzením

Informácie

Vy nám poskytnete požadované informácie k založeniu alebo zmene v s.r.o.

mito - účtovníctvo

Platba

My Vám zašleme faktúru, po jej uhradení pristúpime k zaslaniu dokumentov.

mito - účtovníctvo

Podpis dokumentov

Vy podpíšete dokumenty, po ich podpísaní nám ich zašlete poštou alebo v elektronickej podobe.

mito - účtovníctvo

Podanie na úrady

My pristúpime k podaniu na príslušné úrady

mito - účtovníctvo

Cena za založenie s.r.o.:

+150€
súdny poplatok

Dôležité informácie k spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len spoločnosť):

 • MITO - virtuálne sídloVklad spoločníka resp. základné imanie spoločnosti (štandardne vo výške 5000 eur) od januára 2016 nie je povinnosť vkladať na účet do banky.
 • MITO - virtuálne sídloSpoločník je vlastníkom spoločnosti, ale za spoločnosť nekoná.
 • MITO - virtuálne sídloKonateľ nie je vlastníkom spoločnosti, ale za spoločnosť koná. Konateľ musí byť bezúhonný.
 • MITO - virtuálne sídloSpoločník môže byť zároveň konateľom, ale aj nemusí. Konateľom môže byť aj iná osoba.
 • MITO - virtuálne sídloSpoločník nemôže mať daňové a colné nedoplatky, t.j. nemôže byť evidovaný na verejnom zozname dlžníkov finančnej správy. Na tejto adrese si prekontrolujte, či sa na zozname nenachádzate: www.financnasprava.sk
 • MITO - virtuálne sídloSpoločník nemôže mať nedoplatky na sociálnom poistení, t.j. nemôže byť evidovaný na verejnom zozname dlžníkov sociálnej poisťovni. TU si prekontrolujte, či sa na zozname nenachádzate: www.socpoist.sk
 • MITO - virtuálne sídloUPOZORNENIE: Účinnosťou novely obchodného zákonníka od 01.10.2020 spoločník a ani konateľ s .r. o. , nemôže byť osoba, voči ktorej je vedené exekučné konanie, t.j. nemôže byť evidovaný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa Exekučného poriadku. TU si prekontrolujte, či sa v registri nenachádzate: obcan.justice.skPokiaľ dôjde k odmietnutiu návrhu obchodným registrom na zápis zmeny s. r. o. z dôvodu, že nadobúdateľ, prevádzateľ obchodného podielu, alebo konateľ je evidovaný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa Exekučného poriadku, bude možné podať námietku voči nevykonaniu zápisu, až po tom, ako osoba v tomto registri nebude evidovaná.

Cena za zmeny v s.r.o.:

+33€
súdny poplatok

Oprava z dôvodov na strane klienta (zle dodané informácie, exekúcia) 30€

Dôležité informácie k zmenám v spoločnosti s ručením obmedzeným (spoločnosť):

 • MITO - virtuálne sídloO zmenách v spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.
 • MITO - virtuálne sídloValné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.
 • MITO - virtuálne sídloV prípade zmeny osobných údajov (zmena mena, adresy), musia byť už tieto zmenené aj v občianskom preukaze.
 • MITO - virtuálne sídloFyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach. Spoločnosť s jediným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti.
 • MITO - virtuálne sídloNadobúdateľ a prevádzateľ obchodného podielu nemôže mať daňové a colné nedoplatky, t.j. nemôže byť evidovaný na verejnom zozname dlžníkov finančnej správy. Na tejto adrese si prekontrolujte, či sa na zozname nenachádzate: www.financnasprava.sk
 • MITO - virtuálne sídloNadobúdateľ a prevádzateľ obchodného podielu nemôže mať nedoplatky na sociálnom poistení, t.j. nemôže byť evidovaný na verejnom zozname dlžníkov sociálnej poisťovni. TU si prekontrolujte, či sa na zozname nenachádzate: www.socpoist.sk
 • MITO - virtuálne sídloUPOZORNENIE: Účinnosťou novely obchodného zákonníka od 01.10.2020 nadobúdateľ a prevádzateľ obchodného podielu a ani konateľ s .r. o. , nemôže byť osoba, voči ktorej je vedené exekučné konanie, t.j. nemôže byť evidovaný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa Exekučného poriadku. TU si prekontrolujte, či sa v registri nenachádzate: obcan.justice.skPokiaľ dôjde k odmietnutiu návrhu obchodným registrom na zápis zmeny s. r. o. z dôvodu, že nadobúdateľ, prevádzateľ obchodného podielu, alebo konateľ je evidovaný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa Exekučného poriadku, bude možné podať námietku voči nevykonaniu zápisu, až po tom, ako osoba v tomto registri nebude evidovaná.