Prehľad o spracúvaní osobných údajov

   podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“).

   Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli využívať naše služby. Chápeme dôležitosť ochrany Vašich osobných údajov a zaväzujeme sa k ich zabezpečeniu a primeranému spracovaniu. Tento prehľad o spracúvaní osobných údajov informuje, ako získavame, používame a chránime Vaše osobné údaje v súlade so zákonnými požiadavkami na ochranu osobných údajov.

   Prevádzkovateľ: Mito Accounting P s.r.o. adresa: Pri Šajbách 20, 831 06 Bratislava kontakt: riaditel@mito.sk

   Ako dotknutá osoba, o ktorej spracúvame osobné údaje, máte v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOÚ práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, a to:

   • Právo na prístup k osobným údajom: Osoba má právo požadovať prístup k svojim osobným údajom a informácie o tom, ako sú spracúvané.
   • Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov: Ak sú osobné údaje neúplné alebo nepresné, osoba má právo požiadať o ich opravu alebo doplnenie.
   • Právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov: Osoba má právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky. Tiež má právo požiadať o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov.
   • Právo na námietku voči spracúvaniu osobných údajov: Osoba má právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie.
   • Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Osoba má právo nebyť podrobená rozhodnutiam založeným výlučne na automatizovanom spracúvaní, ak tieto rozhodnutia majú na ňu právne účinky alebo podobne významné účinky.
   • Právo na prenosnosť osobných údajov: Osoba má právo na prenos osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, do iného systému alebo služby.
   • Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov: Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, táto osoba má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.
   • Okrem týchto práv má dotknutá osoba aj možnosť podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu pre ochranu osobných údajov. V prípade Slovenska je to Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
   1. Účel spracúvania: Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom poskytnúť Vám naše služby, ktoré zahŕňajú založenie živnosti, s.r.o., ponuku virtuálneho sídla, poštovej schránky, spracovanie účtovníctva, miezd  a iné služby týkajúce sa ekonomického poradenstva a správy s.r.o., v prípade udeleného súhlasu budeme Váš email spracúvať pre účel zasielania noviniek.
   2. Typy osobných údajov: Pri poskytovaní našich služieb získavame štandardné údaje nevyhnutné pre zmluvný vzťah, ako sú Vaše meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt, dátum narodenia, rodné číslo, mená spriaznených osôb, e-mail. Ak využívate konkrétne služby, môžeme spracúvať aj ďalšie údaje nevyhnutné pre ich poskytnutie, ako sú fakturačné údaje, účtovné doklady, údaje o zamestnancoch a iné.
   3. Právny základ spracúvania: Spracúvanie Vašich osobných údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, ktoré umožňuje spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo prijatia opatrení pred uzavretím zmluvy. V prípade, že ste nám udelili súhlas na webovej stránke na zasielanie noviniek, váš email budeme spracúvať na základe súhlasu dotknutej osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR
   4. Príjemcovia: Na dosiahnutie našich cieľov môžeme zveriť niektoré činnosti spojené s poskytovaním našich služieb tretím stranám, napríklad subdodávateľom alebo externým poskytovateľom služieb IT alebo sprostredkovateľom. Tieto strany sú zmluvne viazané k ochrane Vašich údajov a nesmú ich používať na iné účely ako na plnenie našich pokynov.
   5. Bezpečnosť údajov: Zabezpečenie Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Používame štandardné technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov pred neoprávneným prístupom, stratou, zneužitím alebo zničením.
   6. Kontakt: Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: riaditel@mito.sk.
   7. Prenos údajov: prenos osobných údajov do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
   8. Doba spracúvania: Vaše osobné údaje spracúvame po dobu nevyhnutnú na plnenie účelu a po dobu využívania našich služieb.

   Súhlas: V prípade, že ste nám poskytli svoju e-mailovú adresu, udelili ste nám súhlas so zasielaním noviniek. Súhlas sa udeľuje po dobu 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať napísaním na e-mail riaditel@mito.sk.