Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.mito.sk

 

 
Článok 1 
Všeobecné ustanovenie

 

Prevádzkovateľom e-shopu je RULAX, s.r.o., Rudohorská 6735/33, 974 11 Banská Bystrica IČO : 51 656 418 IČ DPH: SK 21 20 753 338( ďalej len ,, predávajúci,, ). Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.mito.sk môžu uskutočniť fyzické i právnické osoby ( ďalej len ,, kupujúci,,).  Dohľad vykonáva SOI:

 

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj


Dolná 46,

974 00  Banská Bystrica 1  

Odbor výkonu dozoru 

 

Článok 2
Postup pri objednávaní

 

1.      Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „PRIDAJ DO KOŠÍKA“.  

2.      Prípadne pomocou operátorky na zákazníckej linke každý pracovný deň PO-PIA: 09.00 - 15.00 hodiny.

3.      Po vybratí tovaru ,vložením do košíka, kliknutím na ikonu „ZOBRAZIŤ KOŠÍK“ . Po zobrazení produktov v košíku je možné počet kusov upraviť a následne dať pomocou ikony „AKTUALIZOVAŤ“ . V prípade, že nemáte záujem pokračovať v nákupe stlačíte ikonu „DO POKLADNE“. Vyplníte údaje potrebné na vytvorenie objednávky.  Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky.

4.      V prípade , že kupujúci nebude informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky, bola zle zadaná e-mailová adresa. Potvrdzujúci e-mail o vytvorení objednávky už dodatočne nebude doručený.   Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky, neznamená uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade nedoručenia potvrdenia o vytvorení objednávky do 10 min. je potrebné kontaktovať telefonicky našu zákaznícku linku PO-PIA : 09:00-15:00 . Prípadne nasledujúci pracovný deň.

5.      Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho a kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailového potvrdenia prípadne telefonickým potvrdením a následne e-mailom o tom , že tovar bol odoslaný kuriérskej službe.

 

Kupujúci v prípade nakupovania ako „súkromná osoba“ uvedie :

 

  • Meno a Priezvisko,
  • Fakturačnú adresu, prípadne adresu doručenia,
  • Telefonický kontakt ( nie je možné uvádzať telefónne číslo na pevnú linku ) ,
  • e-mailovú adresu
  • prípadne termín doručenia- túto skutočnosť môže kupujúci uviesť do poznámky v objednávkovom formulári

 

Kupujúci v prípade nakupovania ako „právnická osoba“ :

  • uvediete aj Obchodné meno
  • IČO , DIČ
  • IČ DPH
  • Fakturačnú adresu, adresu doručenia

Článok 3
Cenové a platobné podmienky

 

1.      Všetky ceny tovarov sú konečné, vrátane 20 % DPH. Sme platiteľmi DPH. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, ak pri produkte nie je uvedené inak.

2.      Tovar posielame externou kuriérskou spoločnosťou GEIS .

3.      Tovar zasielame na dobierku ( tovar je možné platiť kuriérovi len v hotovosti , nie je možné platiť platobnou kartou ), prípadne je možné zaplatiť vopred bankovým prevodom.

4.      Pri zvolení platby bankovým prevodom, bude po spracovaní objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho zaslaná faktúra k úhrade. Táto faktúra neslúži ako ZÁRUČNÝ LIST.

5.      Kupujúci bude informovaný, že platba bola uhradená formou e-mailu prípadne telefonicky a následne bude tovar odovzdaný kuriérskej spoločnosti.

 

 

Článok 4
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovar

1.      .Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní od odoslania objednávky. Ak nebolo dohodnuté doručenie iným spôsobom , alebo v iný termín.

 

2.      Ak tovar nie je fyzicky na sklade a dodanie by trvalo viac ako 30 dní, predávajúci o tomto informuje kupujúceho a tento má právo od objednávky odstúpiť.  

1.    K cene tovaru účtujeme poplatok za prepravu ( tzn. poštovné, poplatok za dobierku a náklady súvisiace s odoslaním zásielky.  

Článok 5
Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy pri nákupe cez e-shop

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

 

V prípade ak tovar nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou , o čom rozhoduje IČO uvedené na nákupnom doklade , právo na odstúpenie zaniká. - obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným Vyhlásením ( e-mailom) na adresu :

 

Mail : obchod@mito.sk

s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu vo forme IBAN pre finančné vysporiadanie.

 

 

 Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Kuriérsku službu pre odobratie tovaru objednáva naša spoločnosť, kde cena dopravy je odpočítaná po dohode z celkovej sumy objednávky. 

 

 2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

 

 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený

 

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

 

3.      Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

4.      V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

5.      V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

6.       Kupujúci (Spotrebiteľ) nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

f) predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

g) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Článok 6
Reklamačné podmienky

 

1.      Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po doručení tovaru- najneskôr do 24 hod od prevzatia tovaru. Má nárok tovar neprebrať, ak je na transportnom obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je objednávka  neúplná . V takomto prípade je povinný spísať s doručovateľom protokol o škode a kontaktovať našu zákaznícku linku                PO-PIA : 09:00-15:00 hod.

 

2.      V prípadne, že tovar bude prevzatý a kupujúci následne zistí mechanické poškodenie je takéto poškodenie potrebné nahlásiť do 24 hodin od prevzatia zásielky. Je potrebné pri nahlásení reklamácie na mechanické poškodenie, mať aj originál balenie. V prípade , že kupujúci nepredloží fotografie originál balenia a nenahlási reklamáciu na mechanické poškodenie do 24 hod od prevzatia zásielky, bude takáto reklamácia ZAMIETNUTÁ.

3.      Záručná doba tovaru je 24 mesiacov. 

4.      Ak má tovar vady funkčnosti, prípadne mechanické , ktoré nie sú viditeľné pri prvej kontrole vonkajšej časti tovaru,  musí na ne kupujúci upozorniť bez zbytočného odkladu. 

5.      Ak ide o vadu na funkčnosti , ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

6.      V prípade, že sa po prevzatí tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju Reklamáciu. Pri výrobkoch, ktoré na svoje fungovanie využívajú akumulátor, resp. rôzne druhy batérií, sa bežné opotrebenie akumulátora, resp. batérie, nepovažuje za vadu tohto výrobku, nakoľko sa tu jedná o súčasti výrobkov, ktoré bežným používaním prirodzene strácajú svoju životnosť.

7.      Ak sa vada nedá odstrániť a bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy ustúpiť. Platí aj ak ide o odstrániteľné vady avšak kupujúci pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave nemôže vec riadne užívať.

8.      Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nespôsobujú nepoužiteľnosť tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu.

9.      Kupujúci uplatňuje reklamáciu prostredníctvom diaľkovej komunikácie (telefonicky alebo mailom ) Na základe uplatnenej reklamácie je kupujúci kontaktovaný predávajúcim, a sú podané všetky informácie ohľadom postupu pri riešení reklamácie.  

 

Článok 7
Ochrana osobných údajov

 

Predávajúci sa pri spracúvaní osobných úradov riadi Zákonom č. 122/2013 Z.z. o  ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané len za účelom vyhotovenia faktúry a dodania tovaru a sú chránené v zmysle zákona.

 

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info